intresseanmälan till "Mina Sidor".
Värdegrundsarbete med åK 4-6 i Skåne HT17 & VT18

Jag lär känna mig själv genom andra
och förstår andra, genom mig själv.


Drömmarnas hus gestaltar och tränar förmågan till medkänsla och empati, genom att synligöra våra olika sidor i klassen.
Eleverna ges möjlighet att visa flera av sina sidor
och samtidigt respektera andras sidor.

Tärningen är kastad.... men viken sida av mig kommer upp?

Moraliska kriterier i kunskapskraven?

Om en aktuell avhandling från Malmö högskola.

– Historieämnet är problematiskt. Det finns inte bara kunskapskrav att ta hänsyn till som elev, utan implicit finns också krav på moral och etik, säger Fredrik Alvén. Ett sätt att lösa detta är att låta moraliska kriterier skrivas in i kunskapskraven.
– Konsekvensen idag är att elever som inte läser av dubbelspelet mellan kunskapskrav och moralkrav, riskerar att få sämre omdömen.


http://www.forskning.se/2017/10/04/splittring-inom-historieamnet/

VISSTE DU ATT.....?

Begreppet "värdegrund" är unikt för norden och starkast inom svenskt skolväsen. Begreppet introducerades i samband med att uppfostran togs ur läroplanen på 90-talet. Detta bör tas i beaktande när vi pratar om en skola och en värdegrund med demokratiska förtecken.

V I K T I G T

Detta är ett uppsökande projekt, som kräver vissa förberedelser från klassens sida, innan våra pedagoger/skådespelare kommer. Se nedan.

om projektet

Drömmarnas hus hus arbetar alltså denna gången med värdegrund. Det fysiska verktyget är personliga tärningar (kuber), som eleverna själva producerar i förväg.

1: Eleverna förbereder kuber/tärningar med sex sidor. På vardera sida monteras ett självporträtt i olika känslolägen, ritat, foto, klipp och klistra, osv
Detta är ingången till värdegrundsarbetet, vem är jag, var och när? Vi belyser hur olika vi är, hemma, i skolan, på träningen. Om jag var en superhjälte ....vilken? osv

2: Två pedagoger/skådespelare från DH besöker klassen under två lektioner plus rast. De startar med ett rollspel och under träffen improviserar och spelar eleverna upp utvalda scener, utifrån sina ”personliga tärningar”.

3: Som efterarbete kan eleverna skapa en kropp till en av tärningsidorna, som eleven själv väljer ut.

Genom att eleverna visar sina olika sidor för varandra, skapas förutsättningar för att förstå och känna med andra människor. Kan jag förstå min klasskamrat och känna igen mig själv i hen, är det också lättare att handla utifrån hens bästa.
Arbetet vi genomför i er klass, kommer att komplettera ert norm- och värdegrundsarbete i klassen för samhörighet, solidaritet och ansvar för medmänniskor/ klasskamrater. Allt med hjälp av kreativitet och lekfullhet.

Video: Förslag på tärningsbygge.

Några exempel på självporträtt till tärningen:

Hur ser jag ut när jag är glad?
Hur ser jag ut när jag är stolt?
Hur ser jag ut när jag är rädd?
Hur ser jag ut när jag blir sviken?
Hur ser jag ut om jag är en superhjälte?

Synen på värdegrund är olika
för olika elever...

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.


Skolans mål är att varje elev

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

• respekterar andra människors egenvärde.

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Det är under 2.1 Normer och värden som tyngdpunkten för Drömmarnas hus arbete kommer in. Genom att utforska och synliggöra elevernas individuella variationer, skapa förutsättningar för att arbeta med just Normer och värden.

Kontakt

KRISTIAN ALMQVIST

kristian@drommarnashus.se
0708-373751

OBS: FULLBOKAT
HT17 & VT18

Intresseanmälan

FM =  09.00 - 10.40
EM =  13.00 - 14.40

  • Dubbelkolla alla tecken

Har du problem med ovanstående formulär? Maila då dina svar till kristian@drommarnashus.se