intresseanmälan till "Mina Sidor".
Värdegrundsarbete med år 4-6 i Skåne

Moraliska kriterier i kunskapskraven.

– Historieämnet är problematiskt. Det finns inte bara kunskapskrav att ta hänsyn till som elev utan implicit finns också krav på moral och etik, säger Fredrik Alvén. Ett sätt att lösa detta är att låta moraliska kriterier skrivas in i kunskapskraven.
– Konsekvensen idag är att elever som inte läser av dubbelspelet mellan kunskapskrav och moralkrav, riskerar att få sämre omdömen.


Färsk artikel från Malmö högskola
http://www.forskning.se/2017/10/04/splittring-inom-historieamnet/

Förmågan att leva sig in i andra människors situation står uttryckligen som ett mål i läroplanen, vilket kräver insikt kring de situationer som varje enskild elev dagligen möter. Genom att gestalta de olika ”sidor” som varje elev består utav, skapas förståelse och igenkänning mellan klasskamrater.

om projektet

Drömmarnas hus hus arbetar alltså denna gången med värdegrund. Det fysiska verktyget är personliga tärningar (kuber), som eleverna själva producerar i förväg.

1: Eleverna förbereder kuber/tärningar med sex sidor. På vardera sida monteras ett självporträtt i olika känslolägen, ritat, foto, klipp och klistra, osv
Detta är ingången till värdegrundsarbetet, vem är jag, var och när? Vi belyser hur olika vi är, hemma, i skolan, på träningen. Om jag var en superhjälte ....vilken? osv

2: Två pedagoger/skådespelare från DH kommer på besök: De startar med ett rollspel och under träffen improviserar och spelar eleverna upp utvalda scener, utifrån sina ”personliga tärningar”.

3: Som efterarbete kan eleverna skapa en kropp till en av tärningsidorna, som eleven själv väljer ut.


Detta är ett sätt att närma sig våra olikheter på ett enkelt och lekfullt sätt.

Synen på värdegrund är olika
för olika elever.

Begreppet "värdegrund" är unikt för norden och starkast inom svenskt skolväsen. Begreppet introducerades i samband med att uppfostran togs ur läroplanen på 90-talet. Detta bör tas i beaktande när vi pratar om en skola och en värdegrund med demokratiska förtecken.

Det går inte att direkt referera till nedanstående, (det är fritids läroplan). Vi kan plocka argumenten, men inte direkt hänvisa.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.


Skolans mål är att varje elev

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

• respekterar andra människors egenvärde.

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Det är under 2.1 Normer och värden som tyngdpunkten för Drömmarnas hus arbete kommer in. Genom att utforska och synliggöra elevernas individuella variationer, skapa förutsättningar för att arbeta med just Normer och värden.

I praktiken

1: Förberedelser innan Drömmarnas hus kommer. Eleverna gör egna
tärningar med 6 olika självporträtt.

2: Två av våra pedagoger kommer på besök i ert klassrum. 2 X 40 min.
FM 9.00- 10.40  eller  EM 13- 14.40

Intresseanmälan

FM =  09.00 - 10.40
EM =  13.00 - 14.40

Mer exakta instruktioner kommer i samband med bekräftelser.